Yönetim Danışmanlığı

Dinamikler

Her kuruluş kendi dinamikleri, varoluş hikayesi, güçlü ve zayıf yanları ile kendine özeldir. Arden Uzmanları olarak bizler, tüm çalışmalarımıza, kuruluşunuzu anlamak/tanımakla başlarız. Çözüm önerilerimiz bu nedenle size özeldir ve benzersizdir. Her türlü çalışmada yola çıkarken ‘kuruluşunuzun dayanıklılığını nasıl arttırabileceğimize’ odaklanırız ve tüm çalışmalarımızın sonuçlarının, değişimi fark edilebilir hale getirecek şekilde ölçümlenebilmesine özen gösteririz. Böylece kuruluşunuza kattığımız değeri birlikte objektif olarak değerlendirme şansımız olur.

Bizim Amacımız

Amacımız, en çok tercih edilen iş ortağınız olmaktır ve kuruluşunuza bütünsel yaklaşırız. Süreçleri ve liderlik yaklaşımı dayanıklı olan bir şirket olmanız için çabalarız. Sizinle birlikte çalışarak, size özel tasarladığımız çözümlerimiz sayesinde, stratejik yönünüze uygun gelişim göstermeniz ve bireysel performansların arttığını görmeniz en büyük hedefimizdir. ‘Faydalı olma’ amacı, yaptığımız her işin özünü oluşturur çünkü iş ortağımıza sağlayacağımız fayda, ülkemize, ülkemize sağlayacağımız fayda dünyamıza hizmet etmek demektir.

Süreç iyileştirme konularında; Süreçlerin belirlenmesi ve süreçler arası etkileşimlerin tanımlanması, süreç yönetimi, kök sebep analizlerinin yapılması, kaza/olay inceleme yaklaşımları geliştirme, tedarik zinciri yönetimi

Performans iyileştirme konularında; yasal uygunluk denetimleri, sürdürülebilirlik yaklaşımı, risk değerlendirme, risk yönetimi konularında danışmanlık hizmetimizden faydalanmak için tıklayınız

Yönetişim;
Yön, Amaç, Vizyon, Stratejik Hedef belirleme

Organizasyonlar dayanıklı kalabilmek için daha stratejik düşünmek, stratejik planlamalar yapmak durumunda kalmaktadırlar. Stratejik yönetim, değişime/dönüşüme liderlik edebilecek yetkinlik ve beceriye sahip olabilmeyi gerektirir. Sürekli mükemmeli aramak üzere devam eden bir yolculuktur.

Neden Gerekli?

 • Küreselleşme,

 • Hızlı teknolojik değişim,
 • Yeni oluşan pazarlar,
 • Müşteri/toplum beklentilerinin değişmesi
 • Rekabetin artması

Yolculuk

EFQM modeli Amaç kavramını şöyle açıklar; ‘kuruluş kendi ekosistemi içerisinde Amacının yararlı bir güç olarak tanınmasının önemini anlamalıdır. İşinin önemi ve değeri konusunda esin verecek ve tüm paydaşlarının ilgisini çekecek bir Amaç tanımlamalıdır. Amacını, heyecan veren ve paydaşları için anlamlı bir Vizyon yaratmak için kullanır.’

Vizyon, bir kuruluşun ulaşmak istediği geleceğin bir resmidir. ‘Nerede olmak istiyoruz?’ (Düşlenen Gelecek). Uzun vadede ulaşılmak istenen yer ve durumu, ilerlenecek yönü gösterir.

Ve ama hepsinden önemlisi, değerler sistemimizdir. Değerler sistemimiz doğru çalışmıyorsa, ne Amacımızı gerçekleştirebiliriz ne de Vizyonumuzu…

Mükemmeli Ararken

 • Amaç,

 • Vizyon
 • Stratejiler
 • Faaliyetler

Değerler; davranışlarımızı şekillendirir, davranışlarımız da iş sonuçlarımızı oluşturur.

Yönetişim ise resmî ve özel kuruluşlarda; idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımıdır. Birlikte yönetmek anlamına gelir ve içinde yönetimden farklı olarak etkileşim ve iletişim kavramlarını barındırır. Yönetişimde önemli olan ‘karar alma’ kısmıdır. Kişiler karar almada belirleyicidir, yani katılım artmış, bilgiye ulaşmak kolaylaşmış, ortak akıl ön plana çıkmıştır. Toplumdaki ekonomik, siyasal ve toplumsal aktörlere ortaklar olarak bakar. Yönetişim bu aktörlerin etkileşiminin ortaya çıkardığı bir süreçtir ve Değerler, Amaç ve Vizyon sağlam temelli bir yönetişim yapısının temelini oluşturur.

Yönetim Sistemleri

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu demektir İsviçre’de bulunmaktadır. ISO 9001:2015’in geliştirilmesinde 100’den fazla ülke katkıda bulunmuştur.

Tüm ISO standartları oybirliğine dayanmaktadır ve genellikle Teknik Komiteler (“TC”) tarafından geliştirilmektedirler.

ISO 9000 serisinin faydaları;

 • Proseslerin işletimi için gerekli çalışma ortamına sahip olunması
 • Çalışanların Kalite Yönetim Sistemi’nin (KYS) etkinliğine katılımını sağlamak için üst yöneticilerin devreye girmesi, yönlendirmesi ve desteklemesi
 • İlgili görevler için sorumlulukların ve yetkilerin açık olması
 • İyileştirilmiş iletişimler
 • Kuruluşun proseslerinin daha iyi kavranması ve kontrol edilmesi
 • Yetkinliklerin belirlenmiş olması ve sağlanması

Standardı uygulamanın kuruluş sahipleri ve yatırımcılara faydaları ise;

 • Hataların ve hurdaların azalması
 • Yatırım getirisinin artması
 • Operasyonel sonuçların iyileştirilmesi
 • Pazar payının artması
 • Karlılığın artması
 • Gerekli bilgi birikiminin belirlenmesi, sürdürülmesi ve kurumsal hafızanın korunması
 • Kuruluşun bağlamı ve hedefleri ile ilgili risklerin ve fırsatların belirlenmesi, dolayısıyla önleyici yaklaşım uygulanması
 • Kalite politikası/hedefleri ile stratejik yönelim/iş ihtiyaçlarının uyumlandırılması ve iş prosesleri ile entegrasyonu konusunda üst yönetimin daha aktif rol almasını gerektirmesi
 • Belirlenmiş olan KYS şartlarına uygunluğu gösterme yeteneği

ISO9001 standardını bugüne kadar uygulamış olan kuruluşların elde ettiklerini belirttikleri faydalar şunlardır:

 • Pazarda daha tutarlı bir rakip haline gelmeleri
 • Daha iyi kalite yönetiminin, müşteri ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olması
 • Daha verimli çalışma yolları – zamandan, paradan ve kaynaklardan tasarruf sağlamaları
 • Hataları azaltan ve karlılığı arttıran iyileştirilmiş operasyonel performans
 • Daha verimli iç prosesler ile daha fazla katılım sağlayan personel
 • Daha iyi müşteri hizmeti ile daha yüksek değerli müşteriler kazanılması
 • Yasal ve diğer şartlara uygunluğun kanıtlanması sayesinde daha fazla kurumsal fırsat

Eğer halihazırda kurulu bir ISO9001 Yönetim Sisteminiz varsa ancak bu faydaları göremiyorsanız, ya doğru uygulamıyorsunuz, yada etkin denetlemiyorsunuz demektir. Bunun için danışmanlık ve boşluk analizi hizmetlerimizden faydalanabilir, iç tetkikçi eğitimlerimize katılabilirsiniz

ISO45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Çalışanların işle ilgili yaralanma ve hastalıklarının önlenmesi; çalışanlar ve kontrolü altındaki diğer kişiler için güvenli ve sağlıklı iş yerleri uygulanması ve İSG performansının proaktif olarak iyileştirilmesi için çerçeve sağlayan ISO45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemini uygulayarak şunları başarabilirsiniz:

 • İşle ilgili yaralanmalar, hastalıklar ve ölümlerde azalma
 • İSG risklerinin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi
 • İSG performansının ve etkinliğinin iyileştirilmesi
 • Kararlaştırılan kurumsal sorumluluk ve tedarik zinciri gerekliliklerini karşılama
 • Marka ve itibarın korunması
 • Danışma ve katılım aracılığı ile çalışanların motivasyonu ve dahil edilmesi
 • İyileştirilmiş performans izleme ve kaza raporlaması
 • İSG risklerinin daha iyi kontrol edilmesi ve fırsatların belirlenmesi
 • Genel kaza maliyetlerinin azalması
 • Sigorta primlerinde azalma
 • Sağlık ve güvenlik mevzuatına uygunlukta iyileştirilmiş seviyeler
 • Para cezası ve kovuşturma olasılığının azaltılması, böylece daha az yasal otorite ziyaretleri ve daha düşük sigorta primleri ve dolayısıyla mali fayda
 • İyileştirilen itibar ve paydaş memnuniyeti –ihaleler ve yatırım fırsatları için olumlu göstergelerdir
 • İşinizi geliştirmek için rekabet avantajı
 • Devamsızlığın azalması ve çalışanların moralinin iyileşmesi, böylece üretkenliğin artması
 • Çalışanların ve yönetim ekibinin çok daha fazla katılımı ve taahhüdü, böylece sağlık ve güvenlik kültürünün gelişmesi
 • İyileştirilmiş iletişim ve eğitim

ISO45001 konusunda temel farkındalık edinmek, standardı kuruluşunuzda uygulayabilmek yada iç tetkikleri gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriye erişmek için eğitimlerimize katılabilir, yada danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

ISO50001 Enerji Yönetim Sistemi

Enerji! Geleceğimiz!…Hele ki de enerji konusunda dışa bağımlılığı %70’ten fazla olan bir ülkede yaşıyorsak, enerjiyi öncelikle ele alınması gereken konular listesine koymamak imkansız…

Enerji kaynaklarımız hızla tükeniyor. Teknolojinin sağladığı imkanlar dolayısıyla, enerji tüketme hızımız da çok arttı. 10dakikalık enerji kesintisine bile tahammül edemez duruma geldik. Ancak maalesef enerji kaynaklarımız hızla tükeniyor. Başta fosil yakıtlar olmak üzere, enerji üretmekte kullanılan kaynaklar da risk altında… Zaten fosil yakıtların kullanımının sera gazı etkisi nedeni ile de azaltılması gerektiğinden, enerji kaynaklarının yönetilmesi artık uzun vadeli değil, kısa vadeli faaliyet gerektiren konular arasında…

Enerji kullanımı konusu, kurumsal risk değerlendirmelerinde en öncelikli konular arasına girdi bile… Peki siz enerji kaynaklarınızın neler olduğunu biliyor musunuz? Sizin için önemli enerji kaynakları neler ve neden?

Enerjiyi etkin yönetmenin ilk şartının ‘farkındalık’ olduğunu biliyor musunuz? Enerji seviyesi düşük de olsa, ne kadar başarılı bir ürün tasarlarsanız tasarlayın, süreç iyileştirmeler yaparsanız yapın, eninde sonunda enerji konusundaki verimlilik ancak bilinçli kullanıcılar tarafından sağlanabilir.

Tüm bu sorunlara kapsayıcı çözüm getirmek üzere ISO tarafından yayınlanan Enerji Yönetim Standardı ISO50001 tam da bu nedenle 3 prensip üzerinde çalışıyor:

 • Farkındalık
 • Üst Yönetim Taahhüdü
 • İzleme/Ölçme

Unutmayalım ki izleyip ölçmediğimiz bir şeyi iyileştiremeyiz! Nasıl yapacağınızı öğrenmek için bizimle iletişime geçin.