Performans Geliştiren Eğitimler

Farkındalık eğitimleri

Bu eğitimlerimizde amaç etkin bir yönetim anlayışı edinebilmektir.

 • ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi: Sistematik bir çerçevede; sürekli olarak şartları yerine getiren ürünler veya hizmetler sağlamak ve müşteri memnuniyetini geliştirmek üzere etkin bir kalite yönetiminin nasıl olması gerektiğini kavrayabilmek için 1 gün süreli eğitimize katılabilirsiniz.
 • ISO45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi: Çalışanların işle ilgili yaralanma ve hastalıklarının önlenmesi; kuruluşun çalışanları ve kontrolü altındaki diğer kişiler için güvenli ve sağlıklı iş yerleri uygulanması ve İSG performansının proaktif olarak iyileştirilmesi için çerçeve sağlayarak etkin bir ISG yönetim anlayışı edinebilmek için 1 gün süreli eğitimize katılabilirsiniz.
 • ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi: Sistematik bir çerçeve kullanarak çevreyi korumak, çevre performansını geliştirmek ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlarla birlikte değişen çevre koşullarına yanıt verebilmek üzere etkin bir çevre yönetiminin nasıl olması gerektiğini kavrayabilmek için 1 gün süreli eğitimize katılabilirsiniz.
 • ISO50001 Enerji Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi: Sistematik bir çerçeve kullanarak, enerji kaynaklarınızı belirlemek, izlemek, çalışanlarınızın enerji konusundaki farkındalıklarını arttırmak ve etkin bir enerji yönetimi ile kullanımınızı, enerji tüketimlerinizi verimli bir şekilde nasıl yönetebileceğinizi öğrenmek için dünyanın bu konuda kabul görmüş en iyi uygulama rehberi olan ‘ISO50001’ farkındalık eğitimimize katılabilirsiniz.
 • ISO31000 Kurumsal Risk Yönetimi Farkındalık Eğitimi: Kurumsal risk yönetimi 3 temel üzerinde yapılandırılır: ilkeler, çerçeve ve süreç yönetimi. Kuruluşunuzda, farklı seviyelerde uygulanan risk temelli yaklaşımları birbiriyle bağlantılandırmak, sistematik olarak tek elden ve koordineli olarak yöneterek büyük resmi görebilmek için farkındalık eğitimimize katılabilirsiniz.

Uygulama Eğitimleri

Bu eğitimlerin amacı, sistematik bir çerçeve kullanarak etkin bir yönetim sistemini nasıl hayata geçireceğinizi öğrenebilmektir. Ayrı ayrı eğitimlerimiz olduğu gibi, sistemleri entegre işletenler için de eğitim içeriklerimiz mevcuttur. Eğitimlerimizin içeriği ve süresi ile ilgili bilgi almak için lütfen eğitim bölümümüzle iletişime geçiniz.

İç Tetkikçi Eğitimleri

Bu eğitimlerin amacı, standard esas alınarak kurulmuş yönetim sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu izlerken, standardın da bir şartı olan iç tetkiklerin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve tetkik takibinin yapılması ile ilgili rehberlik ve uygulama tecrübesi sağlamaktır. Ayrı ayrı eğitimlerimiz olduğu gibi, sistemleri entegre işletenler için de eğitim içeriklerimiz mevcuttur. Eğitimlerimizin içeriği ve süresi ile ilgili bilgi almak için lütfen eğitim bölümümüzle iletişime geçiniz.

Süreç (Proses) Yönetimi

Süreç, girdileri çıktılara dönüştürmek için kaynakları kullanan ilişkili veya etkileşimli faaliyetler grubudur.

Süreçlerin bazı temel özellikleri vardır:

 • Tanımlanabilirlik

 • Tutarlılık

 • Yinelenebilirlik

 • Ölçülebilirlik

 • Kontrol Edilebilirlik

 • Sınırları olan

 • Katma değer yaratan

 • Yatay işleyen

 • Sorumlusu Atanmış

Süreçlere dayanan Yönetim önemlidir çünkü geleneksel yönetim tarzında çoğu kez; ortak hedefler belirsizdir veya hiç yoktur, bölümler arası iletişim ve işbirliği zayıftır ve yöneticiler kendi faaliyetlerinin performansı ve yönetimi ile ilgilenirler. Oysa süreç yönetimi yaklaşımı ile çalışan kuruluşlarda bölümler ortak hedefler doğrultusunda işbirliği yaparlar, müşteri odaklı süreçler doğru uygulandıklarında şirket performansı önemli ölçüde artar, bir işi başından sonuna kadar yapmaya olanak sağlayan süreçler tanımlanır ve gelişmeler süreçler dikkate alınarak yapılır. Özetle süreç yönetimi, tüm sistem süreçleri için standart sistem geliştirme yöntemlerinin, araçlarının, tekniklerinin ve teknolojilerinin planlanması, seçimi ve istikrarlı bir şekilde uygulanmasıdır. Süreç yönetimi konusunda daha fazla bilgi almak ve danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak için tıklayınız.

Risk Tabanlı Yaklaşım

Etki, beklenenden pozitif veya negatif sapmadır. Yani olumlu da olabilir, olumsuz da…Olumsuz etkilere ‘tehditler’, olumlu etkilere ‘fırsatlar’ olarak bakabiliriz.

Risk genellikle bir olayın sonuçları ve ortaya çıkma olasılığının birleşimi olarak ifade edilir.

Risk tabanlı düşünmenin temelinde proaktif yaklaşım vardır. İlgili risklerin ve fırsatların belirlenmesini gerektirir.

Risk tabanlı düşünme, kabul edilebilen risk seviyesini (risk iştahını) tanımlarken riski niceliksel olarak (ve kuruluşun içeriğine bağlı olmak koşuluyla niteliksel olarak) değerlendirmek anlamına gelmektedir. Günümüzde dünyaca kabul görmüş yönetim modellerinin çoğu, risk tabanlı yaklaşımı temel alır.

Casualty Actuarial Society’nin tanımı ile kurumsal risk yönetimi (KRY), ‘herhangi sektörden bir şirketin, paydaşları için kısa ve uzun vadeli değerini arttırabilmek amacıyla, tüm kaynaklardan gelen riskleri değerlemesi, kontrol etmesi, yararlanması, finanse etmesi ve takip etmesidir’. Firmaların, değişik departmanlarının belirleyip yönettiği birbiriyle bağlantılı riskleri, sistematik olarak tek elden ve koordineli olarak yöneterek büyük resmi görmeyi hedefler.

Risk ‘belirsizliğin amaclara olan etkisi’ olarak tanımlanır.

KRY, doğru risklerin, doğru şartlar altında alınması, tüm karar süreçlerinde kar-risk dengesinin hesaplanması ile karın maksimuma ulaşmasına ve şirketin belirlenen hedeflerine varmasına destek olur.

ISO31000 standardına ilişkin eğitimlerimiz ve risk tabanlı düşünme yaklaşımına dair danışmanlıklık hizmetimize ulaşmak için tıklayınız

SWOT Analizi

Kurumsal risk yönetiminin ilk aşamalarından biri ‘kuruluşunuzun bağlamını’ anlamaktır. Kuruluşunuzun Amacı, Vizyonu ve Stratejleri ile uyumlu olarak, erişmek istediği hedeflere doğru yürürken ekosistemini çok iyi tanıması ve anlaması önemlidir! Bu sayede, hedefe ulaşmasına etki edebilecek iç ve dış hususlarını ve aynı anda ekosistemi içindeki ilgili tarafları (paydaşlar), onların ihtiyaç ve beklentilerini de çok iyi anlaması beklenir. Kuruluşun bir nevi kendi röntgenini çekmesi demektir ve SWOT analizi, PESTEL analizi gibi bir çok yöntemle ilgili güçlü yanlar, zayıflıklar, tehditler ve fırsatlar tespit edilebilir. Risk değerlendirmesinin ilk aşaması bu sebeple doğru bir risk analizi yöntemi seçmektir ve sonrasında riskleri doğru şekilde önceliklendirebilmeyi gerektirir. Kurumsal risklerin analiz edilmesi için size uygun yönetimi nasıl seçeceğinizi bilmiyorsanız tıklayınız.

Kök Sebep Analizi

Faaliyetlerimizi sürdürürken, karşımıza istenmeyen durumların çıkması söz konusu olabilir. Bu bazen bir kaza, bazen bir olay, bazen bir ihlal, bazen bir felaket olarak tanımlanabilir. Risk tabanlı uygulamalarımıza, proaktif yönetim yaklaşımımıza, rağmen karşılaşabileceğimiz bu olumsuz durumlar karşısında ilk yapmamız gereken şey şüphesiz ortaya çıkan koşullara dair acil tedbir almaktır. Ancak bu yetmez! Çünkü asıl önemli olan, tüm risk tabanlı yaklaşımımıza, risk analizimize ve risk değerlendirmelerimize rağmen bu durumun ortaya çıkmasına sebep olan kök nedeni bulmak, tekrarının, veya aynı sebeplerle benzerlerinin yaşanmasına engel olmaktır. Pek çok kuruluşta, maalesef acı şekilde öğrenillmiş bu derslerin tekrarını engelleyecek, kök sebep analizi yaklaşımı etkin bir şekilde uygulanmamaktadır. Bu yüzden de gerek maddi, gerek zaman, gerek kaynak kaybı ve gerekse can güvenliği ile sonuçlanabilen bu olumsuzluklarla tekrar tekrar yüzleşilmektedir. Oysa etkin bir kök sebep analizi ile performansı hızla iyiye taşımak, tekrarlayan uygunsuzluklar için yine yeniden kaynak harcamaktan kurtulmak mümkündür. Etkin kök sebep analizi danışmanlık hizmetimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Problem Çözme Teknikleri

Problemler aslında daha iyiyi bulmak için bir fırsat olarak görüldüğünde çok faydalı ve olumludur. Problemlere geçici çözümler aramak, problemin daha da büyüyerek farklı alanlara sıçramasına engel, yada tekrarlarının oluşmasının önüne geçmek için yeterli değildir. Bunun için doğru problem çözme tekniklerini kullanarak gerçek bir iyileştirme sağlamak gerekir. Günümüzde pek çok farklı problem çözme tekniği kullanılmaktadır. Bunların içinde en yaygın olanlar: Beyin fırtınası, balık kılçığı diyagramı, pareto analizi, akış diyagramları, karar diyagramları, veri toplama ve analiz yaklaşımladır. Her birinin kendine özgü güçlü yanları olan bu teknikleri anlamak, ihtiyacınıza en uygun olanını seçmek ve kullanmak gerekir. Bunun için ‘problemi doğru tanımlamak’ en kritik konulardan biridir. Bazen (ve özellikle üretim sektöründe) süüreç saçınıklığının kendi doğası içinde karşılaşılan sapmaların ‘problem’ olduğu düşünülerek, doğru analiz yapılmadan hemen faaliyet başlatıldığına sıklıkla tanık oluruz. Gerçekten bir problem olup olmadığından başlayarak, problemin doğru tanımlanması ve doğru tekniklerle kök sebebinin araştırılması ve iyileştirilmesi gerekir, aksi halde zaten kısıtlı olan bir çok kaynağınızı boşa harcıyor olabilirsiniz. Problem tanımlama ve beyin fırtınası, balık kılçığı diyagramı, pareto analizi, akış diyagramları, karar diyagramları, veri toplama ve analiz vb problem çözme tekniklerini anlamak ve doğru kullanmak için danışmanlık hizmetimizden ve eğitimlerimizden faydalanabilirsiniz.